ПОРЪЧАЙ СЕГА

Избирай сред 100 000+ артикула в Shopping.bg!

Период на промоцията: 24.11.2014 - 30.12.2014

1

Избери

коледните подаръци

от Shopping.bg

2

Купи

2 или повече продукта

в една поръчка

3

Спечели

награда - стойността на

покупката си обратно!

 

ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА
"Стани Дядо Коледа с подаръци от Shopping.bg!"

 

След тегленето, което се извърши на 12.01.2015, вече са ясни имената на печелившите от играта "Стани Дядо Коледа с подаръци от Shopping.bg". Късметлиите си спечелиха по един ваучер за пазаруване на Shopping.bg на стойността на тяхната покупка, с която са участвали в коледната игра. Ето ги и техните имена: 

Елена Петкова, 089****331, онлайн поръчка от 29.11.2014

Гергана Везьова, 089****633, онлайн поръчка от 03.12.2014

Марио Пашунов, 088****968, онлайн поръчка от 08.12.2014

Даниела Мечкарова, 088****401, онлайн поръчка от 19.12.2014

Пламен Хитев, 089****049, онлайн поръчка от 29.12.2014 

Ваучерите ще бъдат издадени в електронен вариант и до 16.01.2015 най-късно ще бъдат изпратени по e-mail. Валидността им е 6 месеца от датата на получаване.

 

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА
"Стани Дядо Коледа с подаръци от Shopping.bg!"

 

ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

(1.1) Томболата "Стани Дядо Коледа с подаръци от Shopping.bg!" се провежда от 24.11.2014 г. до 30.12.2014 г. включително.

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

(2.1) Организатор на играта е „Шопинг Груп” ООД, ЕИК 201937017, със седалище и адрес на управление: 1797 София, ж.к. Младост 1, бл.91Б, вх.А, ет.6, и адрес за кореспонденция и посещения на клиенти: 1309 София, бул. Константин Величков, 3, ет.2.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

(3.1) Томболата се провежда на територията на Република България.

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

(4.1) Участието в томболата е обвързано с покупка! В томболата могат да вземат участие всички лица, които в посочения период за провеждане на томболата са направили покупка на поне два артикула от асортимента на онлайн магазина Shopping.bg по техен избор и без значение на цената.

(4.2) За да бъде регистриран за участие, клиентът трябва да отбележи съгласие за участие по предвидения начин, преди да изпрати своята онлайн поръчка.

(4.3) В томболата не могат да участват служители на Дружеството – Организатор.

НАГРАДИ

(5.1) Наградата, която могат да спечелят участниците в томболата, е стойността на направената онлайн покупка, по реда, предвиден в правилата. Стойността на завършената онлайн и получена покупка се равнява на извършеното плащане на закупените продукти, включително транспортните разходи за доставка, ако са начислени такива. 

(5.2) За всеки от следните 5 периода по време на провеждането на играта ще бъде изтеглен по един печеливш измежду всички участници, направили онлайн покупка през съответния период, по реда, предвиден в правилата, или общо 5 печеливши от всички участници. Периодите са както следва: (i) 24.11.-30.11.2014, (ii) 01.12.-07.12.2014, (iii) 08.12.-14.12.2014, (iv) 15.12.-21.12.2014 и (v) 22.12.-30.12.2014.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

(6.1) Всеки клиент, който направи онлайн покупка на поне два артикула от целия асортимент на онлайн магазина Shopping.bg по негов избор (без значение от цената на артикулите) и отбележи съгласие за участие по предвидения начин, преди да изпрати своята онлайн поръчка, участва в томболата за спечелване на стойността на покупката си обратно. Артикулите трябва да бъдат закупени с една покупка, чиято стойност да бъде успешно заплатена в пълен размер чрез избран от посочените в сайта възможни методи за плащане (в брой при получаване, банков превод, чрез ePay.bg или с кредитна/дебитна карта). Закупуването на няколко артикула в една покупка е възможно чрез добавянето им към виртуалната потребителска количка, посредством бутона "Добави в количка", който се намира на страницата на всеки продукт в наличност. Достатъчно условие за завършване на покупката е да се попълнят посочените данни, необходими за правилното изпълнение на доставката, като регистрация на потребителски профил не е задължителна. Съгласие за участие в томболата се удостоверява чрез отметка в полето „Желая да участвам в томболата „Стани Дядо Коледа с подаръци от Shopping.bg!““, непосредствено преди окончателното изпращане на онлайн поръчката към екипа на Организатора. 

(6.2) В случай че участник се откаже от покупката си в рамките на законово допустимия 14-дневен срок за отказ от покупка и върне един или няколко артикула, неговата покупка няма да участва в тегленето на наградите, освен в случаите на върната стока поради рекламация за дефект или по вина на организатора.

(6.3) Ако участник направи повече от една покупки, отговарящи на условията по настоящите Правила, всички покупки ще бъдат включени в тегленето на наградите, увеличавайки по този начин шансовете му за печалба.

(6.4) Печелившите Участници ще бъдат избрани на 12 януари 2015 г. чрез жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници. За теглене на наградите ще бъде използван независим алгоритъм за автоматично генериране на произволни числа, намиращ се на http://www.random.org/.

(6.5) Наградите ще бъдат предоставени на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Правила и предоставят следната информация: (i) име, презиме, фамилия съгласно документ за самоличност, (ii) постоянен адрес на територията на Република България, и (iii) касов бон и/или фактура, удостоверяващи извършената покупка в периода на томболата.

(6.6) Имената на печелившите участници, номера и датата на покупката, с която са участвали в томболата, ще бъдат обявени на интернет страниците Shopping.bg и Woman.bg в рамките на 10 /десет/ работни дни след датата на тегленето на наградите.

(6.7) Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(7.1) Печелившите участници ще получат ваучер за онлайн покупки в Shopping.bg на стойността на спечелената от тях награда. Ваучерите ще могат да се използват еднократно, с опция за доплащане при поръчка надвишаваща стойността на ваучера, но без опция за връщане на пари, ако стойността на поръчката е под стойността на ваучера. Ваучерите ще бъдат издадени в електронен вариант и изпратени на посочения от участника e-mail и ще бъдат валидни 6 (шест) месеца от датата на тяхното изпращане.

(7.2) Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.

(7.3) В случай, че Участникът, спечелил награда, не може да я оползотвори лично, наградата може да бъде оползотворена от упълномощено от него лице, което да използва стойността на спечеления ваучер по време на своя онлайн покупка в срока на валидност на ваучера.

(7.4) Спечелилите Участници в играта, които в посочения срок на валидност на наградата не са свързали с Организатора и/или не са оползотворили наградата си по предвидения ред, губят правата си върху нея.

(7.5) Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност и/или други финансови средства на нейната стойност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

(8.1) Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това на интернет страницата Shopping.bg, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

(9.1) Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

ПУБЛИЧНОСТ

(10.1) С участието си в настоящата томбола Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в томболата и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и в частност за целите на маркетинга на компанията и доставянето на спечелената награда.

(10.2) С участието си в томболата печелившите Участници дават съгласието си, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
Във всички останали случаи Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в томболата, освен в предвидените от действащото законодателство случаи.

ОТГОВОРНОСТ

(11.1) Участието на всеки Участник в томболата e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в томболата, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

(11.2) Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в томболата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, бедствия, аварии и други форсмажорни обстоятелства.

(11.3) Организаторът не отговаря: (i) за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата; и/или (ii) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да оползотвори Наградата в рамките на определения в настоящите правила ред; и/или (iii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

(11.4) Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

(11.5) Организаторът има право да изключи от участие в томболата, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в томболата и спечелване на Наградата.

(11.6) Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на Наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(12.1) Пълните условия и правила за провеждането на томболата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на томболата на Интернет адрес: http://shopping.bg/page/stani-Dyado-Koleda-s-Shopping-bg.

(12.2) Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес: http://shopping.bg/page/stani-Dyado-Koleda-s-Shopping-bg. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им на посочената Интернет страница.

(12.3) Участниците приемат да се ангажират с настоящите Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

(12.4) С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си според настоящите Правила и условия.

(12.5) Настоящите Пълни условия и правила влизат в сила от началото на посочения период: 24.11.2014 г.